Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch in Nederland
Planten
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze verantwoordelijkheid

De Bosch Group is wereldwijd een toonaangevende leverancier van technologie en diensten met ongeveer 402.000 medewerkers. De groep telt ongeveer 440 dochtermaatschappijen en regionale ondernemingen, verspreid over 60 landen. Bosch hecht veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De onderneming streeft ernaar om haar succes op lange termijn zeker te stellen en gelijktijdig de natuur voor de toekomstige generaties te beschermen.

Voor de Bosch Groep betekent duurzaamheid het waarborgen van succes op de lange termijn terwijl tegelijkertijd de natuurlijke hulpbronnen behouden worden voor toekomstige generaties. Wij streven er organisatiebreed naar, hernieuwbare energie betaalbaarder te maken en mobiliteit nog veiliger, schoner en economischer, en om eco-vriendelijke producten te ontwikkelen.

Ik geloof er sterk in dat de zakenwereld een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de uitdagingen waarmee de maatschappij geconfronteerd wordt.

Dr. Volkmar Denner, voorzitter van de Raad van Bestuur

Duurzaamheid bij Bosch

Ons grondbeginsel 'Invented for life' geldt niet alleen voor onze kernactiviteiten, maar ook voor het duurzaamheidsconcept. We willen hernieuwbare energiebronnen efficiënter maken, mobiliteitsoplossingen zonder emissies en zonder risico's op ongevallen aanbieden en bij alles wat we doen, milieuvriendelijke oplossingen ontwikkelen die de natuurlijke rijkdommen zoveel mogelijk ontzien. We beschouwen ecologie dan ook als een drijfkracht voor innovatie en een van de pijlers van het succes van onze onderneming.

Bij Bosch betekent 'Invented for life' ook ervoor zorgen dat onze eigen productieprocessen veilig en onschadelijk zijn voor het milieu. In haar streven om haar koolstofvoetafdruk zo klein mogelijk te houden, vertrouwt de onderneming op een consequent milieubeheer. Op alle relevante locaties wereldwijd werd het ISO 14001 milieubeheersysteem al ingevoerd, terwijl 221 vestigingen een externe certificatie ontvingen. Dit stemt overeen met ongeveer 76 % van al onze vestigingen. Bovendien verbetert Bosch in alle bedrijfssectoren waar het bedrijf actief is, continu de milieuprestaties van zijn producten. Hiervoor past de onderneming de 'Design for Environment'-methode toe, een systematische werkwijze die zelfs in de vroege fases van de productontwikkeling wordt toegepast en waarbij met de volledige levenscyclus van het product rekening wordt gehouden.

Om de veiligheid op de werkplek te verbeteren, hanteert Bosch een arbeidsveiligheidssysteem dat op de wereldwijd erkende OHSAS 18001-norm is gebaseerd. Binnen de komende drie jaar zullen in alle productie- en technische vestigingen milieubeheer- en arbeidsveiligheidssystemen zijn ingevoerd en zullen regelmatig externe certificatiecontroles worden uitgevoerd.

Bosch legt ook regels en processen vast die zijn leveranciers in hun duurzaamheidsbeheerpraktijken moeten naleven. In alle overeenkomsten met leveranciers is een bepaling opgenomen dat de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de algemene milieunormen moeten worden nageleefd. Die normen betreffen bijvoorbeeld eisen op het vlak van de bekendmaking van informatie en het verbod op het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bosch voert regelmatig audits uit bij zijn leveranciers om na te gaan of die eisen worden nageleefd. Tot nog toe werden al 740 milieu- en arbeidsveiligheidsaudits uitgevoerd. Bovendien moeten ongeveer 500 bevoorrechte leveranciers aantonen dat ze een gecertificeerd milieubeheersysteem toepassen.

De verbintenis om maatschappelijke kwesties aan te pakken is een ander aspect van de definitie die Bosch hanteert voor duurzaamheid. De kloof tussen rijk en arm is een van de grootste uitdagingen waarmee de maatschappij tegenwoordig wordt geconfronteerd. Met zijn aanwezigheid in groei- en ontwikkelingslanden gaat Bosch die uitdaging aan. De onderneming creëert er banen en draagt er bij tot de versterking van de plaatselijke economieën. Bosch verleent ook financiële steun aan bedrijfsstichtingen in Brazilië, China, India en de Verenigde Staten, die er allemaal naar streven om het onderwijs toegankelijker te maken. Ook de Robert Bosch Stiftung is op dat vlak actief. Met het dividend dat de stichting van Bosch ontvangt, ondersteunt ze uiteenlopende burgerinitiatieven. Behalve onderwijsprojecten financiert ze ook projecten op het vlak van gezondheidszorg, maatschappij, wetenschap en internationale betrekkingen.

In het Duurzaamheidsverslag van Bosch over 2017 maakt u kennis met de vier actiedomeinen waarop Bosch zich focust en leest u meer over duurzaamheid bij Bosch.

Ons duurzaamheidsrapport

Duurzaamheidsrapport Benelux 2017

Duurzaamheidsrapport Benelux 2017

We laten jullie zien wat de bijdrage is van onze Bosch Benelux medewerkers in verband met het bereiken van onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen.

Compliance

Volkmar Denner

Bij Bosch is je houden aan de wet een integraal onderdeel van de bedrijfswaarden. Onze zakelijke gedragscode, die wereldwijd van kracht is, is niet alleen bedoeld om onze medewerkers en onze onderneming te beschermen, maar ook onze klanten en partners.

Wij doen alleen beloften die we kunnen nakomen, aanvaarden het bindende karakter van overeenkomsten en leven de wetten na in alle commerciële transacties die we doen. Om het belang van dat principe te onderstrepen, hebben we ons standpunt met betrekking tot wettelijke vereisten en ethische kwesties uiteengezet in onze zakelijke gedragscode, die wereldwijd moet worden toegepast. De zakelijke gedragscode is een richtlijn voor de manier waarop we zakendoen. Bekijk ze hier!

Bosch werkt met een wereldwijd compliancesysteem dat onder de verantwoordelijkheid valt van de chief compliance officer, die rechtstreeks aan de raad van bestuur rapporteert. Er is ook een corporate compliance department en er zijn compliance officers in alle divisies en in alle regio's

Er werden preventie- en inspectiemaatregelen uitgewerkt, die onder meer het 'dual-control'-principe, de verplichte jobrotatie op gevoelige domeinen en regelmatige audits voorschrijven en die ons op waarden gebaseerde compliancesysteem ondersteunen. Onze medewerkers worden ook verplicht om een compliance opleidingsprogramma te volgen. Daarnaast hebben we een 'Compliance Dialogue' in het leven geroepen, waar onderwerpen over en ervaringen met compliance onder uitvoerende managers, medewerkers en compliance officers kunnen worden besproken.

Het compliancesysteem omvat ook een hotline, waar medewerkers, bedrijfspartners en derden op elk moment onregelmatigheden kunnen melden. Een verantwoordelijk en wettelijk compliant gedrag wordt niet alleen in de bedrijfsgebouwen en op de bedrijfsterreinen verwacht. Daarom hebben we ook een gedragscode voor leveranciers opgesteld, waarin de principes en de eisen worden omschreven voor al wie met Bosch wil samenwerken. We voeren ook regelmatig audits uit om na te gaan of onze leveranciers deze principes naleven. In een zo snel veranderende omgeving evalueren we ons compliancesysteem voortdurend, zodat we onze regels en processen snel aan nieuwe wettelijke en technische ontwikkelingen kunnen aanpassen.

Tekening van Robert Bosch

Op de lange termijn is een eerlijke en oprechte benadering van zakendoen altijd de meest winstbrengende.

Robert Bosch, 1921

Downloads

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct

Code of Conduct voor leveranciers

Code of Conduct voor leveranciers

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag verder.
Telefoon