Ga naar de hoofdinhoud
Bosch in Nederland
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze verantwoordelijkheid

Earth_atmosphere

Door te handelen op een milieuvriendelijke, economisch en sociaal verantwoorde manier, willen wij de levenskwaliteit van personen verbeteren en het levensonderhoud van huidige en toekomstige generaties veiligstellen. Wij streven ernaar hernieuwbare energie betaalbaarder en mobiliteit nog veiliger, schoner en voordeliger te maken, en om over de gehele lijn ecovriendelijke producten te ontwikkelen.

Duidelijke strategie voor meer duurzaamheid

De duurzaamheidsstrategie van Bosch is gebaseerd op concrete doelen in alle focusdomeinen. Wij zijn nu al vele jaren bezig met het behalen van die doeleinden.

Grafiek van de streefvisie van de Bosch-duurzaamheid: de zes segmenten van de streefvisie zijn in een zeshoek gerangschikt. Het segment Klimaatactie omvat de onderwerpen "CO₂-uitstoten verlagen" en "energie-efficiëntie en hernieuwbare energieën". Het segment Water omvat de onderwerpen "waterschaarste" en "waterkwaliteit". Het segment Circulaire economie omvat de onderwerpen "materiaalefficiëntie" en "recycling". Het segment Diversiteit omvat de onderwerpen "gelijkheid" en "insluiting". Het segment Mensenrechten omvat de onderwerpen "verantwoordelijkheid" en "transparantie". Het segment Gezondheid omvat de onderwerpen "veiligheid op het werk" en "zorgwekkende stoffen". In het midden van de zeshoek staat "Nieuwe segmenten duurzaamheid 2025".
De visie "Nieuwe segmenten — Duurzaamheid 2025".

Duurzaamheid wordt vaak gedefinieerd als een combinatie van economische, milieu- en sociale aspecten. Tegelijkertijd is duurzaamheid een gevestigd begrip geworden op kapitaalmarkten onder de afkorting ESG (environment, social, governance). Onze kennis van duurzaamheid combineert deze twee benaderingen. Het geeft vorm aan ons duurzaamheidsmanagement, zorgt voor duidelijke oriëntatie op alle niveaus en garandeert dat onze acties effectief zijn. Door te handelen op een milieuvriendelijke, economisch en sociaal verantwoorde manier, willen wij de levenskwaliteit van personen verbeteren en het levensonderhoud van huidige en toekomstige generaties veiligstellen.

Onze visie "Nieuwe segmenten — Duurzaamheid 2025” zet deze ambitie om in concrete termen. Afgeleid van de megatrends die ons bedrijf beïnvloeden en de resultaten van onze materialiteitsanalyse, vormen deze doelstellingen de lijnen voor onze activiteiten in de komende jaren.

Feiten en cijfers

Open en eerlijk, universeel en transparant — dat is de maatstaf voor ons duurzaamheidsrapportering. Wij willen immers een partner zijn, die niet alleen verantwoordelijk is, maar ook betrouwbaar.

Bosch duurzaamheidsrapport

Actueel duurzaamheidsrapport

Met ons jaarlijkse rapport maken we onze acties transparant — volledig en vergelijkbaar, overeenkomstig de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Klimaatbescherming: Bosch vanaf 2020 wereldwijd CO2-neutraal

Klimaatbescherming: Bosch vanaf 2020 wereldwijd CO2-neutraal

Bosch zal vanaf volgend jaar volledig klimaatneutraal zijn. Tegen 2020 zullen de meer dan 400 vestigingen van Bosch overal ter wereld – van ontwikkeling en productie tot administratie – geen CO2-voetafdruk meer achterlaten. Dit betekent dat Bosch de eerste grote industriële onderneming is die deze ambitieuze doelstelling binnen slechts iets meer dan één jaar tijd behaalt.

De Robert Bosch Stiftung

De Robert Bosch Stichting

De Robert Bosch Stiftung is een van de belangrijkste stichtingen in Europa die wordt geassocieerd met een privébedrijf. De Stiftung ondersteunt jaarlijks ongeveer 700 projecten en zet Robert Bosch voort met zijn inzet voor sociale en maatschappelijke doelen in een hedendaagse vorm.

Tekening van Robert Bosch

Op de lange termijn is een eerlijke en oprechte benadering van zakendoen altijd de meest winstgevende.

Robert Bosch, 1921

Compliance — zelfs over bedrijfsgrenzen heen

Compliance verwijst naar de naleving van wettelijke vereisten en bedrijfsrichtlijnen. Bij Bosch maakt dat integraal deel uit van onze bedrijfswaarden. Daarvoor hebben wij duidelijk onze positie gedefinieerd omtrent wettelijke vereisten en ethische kwesties in onze wereldwijd toepasbare zakelijke gedragscode. Samen met de Bosch-waarden zorgt deze voor een basis die naar onze mening de sleutel is tot het zakelijke succes van Bosch. En omdat verantwoordelijk en correct gedrag over de bedrijfsgrenzen heen belangrijk is, hebben wij de verwachtingen die we stellen aan onze zakenpartners geformuleerd in een bijbehorende gedragscode.

Dr. Stefan Hartung
Dr. Stefan Hartung, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode

Gedragscode voor zakelijke partners

Gedragscode voor zakelijke partners

Bedrijfsbreed compliancebeheersysteem

Het compliancebeheersysteem van Bosch zorgt voor een bindend kader wereldwijd voor het bevorderen van conform gedrag en dient om compliance-risico's te verminderen. Het levert de basis voor effectieve implementatie van externe en interne eisen en definieert minimumeisen voor processen die belangrijk zijn voor compliance. Hieronder vallen verschillende preventie- en controlemaatregelen evenals het interne klokkenluidersysteem van Bosch. Vennoten, zakelijke partners en derde partijen kunnen dit systeem op ieder moment gebruiken om niet-naleving te rapporteren, anoniem indien ze dat wensen.

Veel Gestelde Vragen

Compliance betekent voldoen aan de wet en de bedrijfsregels. Dit wil zeggen dat dat alle bedrijfsactiviteiten en medewerkers van de Bosch Groep aan de wettelijk eisen, de Code of Business Conduct, en alle richtlijnen en die hiermee verband houden, moeten voldoen.

Alle medewerkers hebben direct of indirect met compliance te maken, want inbreuken tegen de wetgeving kunnen leiden tot vervolging, afhankelijk van het geval. Anderzijds kunnen inbreuken op het compliance principe ook leiden tot vervolging van het bedrijf of tot reputatieschade. Uiteindelijk kan dit leiden tot een vermindering van de bedrijfsefficiëntie. Compliance is dus ook van toepassing op de relaties tussen Bosch en derden: Bosch wil niet betrokken zijn in inbreuken veroorzaakt door derden.

Het is aan alle medewerkers om mogelijke misstanden te rapporteren, en zo bij te dragen om de gevolgen ervan te vermijden of deze in de toekomst te voorkomen. Dit geldt eveneens voor zakenrelaties als voor andere derden.

• Elke medewerker, inclusief stagiaires en studenten.

• Interim medewerkers en subcontractors

• Elke zakelijke relatie, zoals leveranciers, klanten of joint venture partners

• Alle derden

Feiten die tot mogelijke criminele acties kunnen leiden –zoals diefstal, fraude of omkoperij- of systematische inbreuken op wetgeving of bedrijfsregels, zoals op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Ja. Compliance officers zijn verantwoordelijk om onderzoek te doen en bewijzen te verzamelen om in een eventuele rechtsgang te gebruiken. Gespecialiseerde afdelingen met de nodige bevoegdheid leveren hierbij de nodige ondersteuning.

Mensen die het goed bedoelen en ter goeder trouw misstanden rapporteren hoeven niet te vrezen voor negatieve gevolgen.

Ja, dat kan. Het melden van misstanden kan anoniem via de Bosch compliance hotline. Het is mogelijk om te communiceren via een beveiligde mailbox binnen het systeem van de hotline. Zo is een anonieme interactie mogelijk met een compliance officer.

De compliance officer is verantwoordelijk om gerapporteerde misstanden te onderzoeken en te verzekeren dat dit correct gebeurt. Hiervoor kan hij beroep doen op de ondersteuning van gespecialiseerde interne of externe specialisten.

Elke melding van mogelijke misstanden en de mogelijke maatregelen hieraan verbonden moet worden gedocumenteerd door de compliance officer. Afhankelijk van het legitieme belang van de betrokken partijen kan de melder op de hoogte worden gebracht van de stand van het onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen inbreuken zijn vastgesteld dan zullen de betrokken hiervan ook op de hoogte worden gebracht, op voorwaarde dat zij ook hebben meegewerkt of informatie hebben geleverd aan het onderzoek.

Elke melding van mogelijke misstanden zal normaal gezien ook personengegevens bevatten. Daarom zal de melder ook op de hoogte worden gebracht dat personengegevens binnen de privacywetgeving en databeschermingsregels gedurende het onderzoek kunnen worden gebruikt. Bij anonieme melding is dit niet van toepassing.

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag verder.

Stuur ons een bericht

Chat met ons!

Heb je vragen of aanbevelingen? Neem contact met ons op. We zijn beschikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 18u00.